ALGEMENE VOORWAARDEN PLAYTOWORK

1. Definities
1.1 In deze Algemene Voorwaarden, hierna te noemen AV, worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven:
PTW: PlaytoWork B.V., gevestigd aan de Naritaweg 12-K te Amsterdam.
Opdrachtgever: de wederpartij van PTW.
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.
Sollicitanten: Personen interesse hebben getoond in de vacature van de Opdrachtgever en die voldoen aan de selectie criteria voor de functie. Over de selectiecriteria vindt afstemming tussen PTW en Opdrachtgever plaats en deze worden opgenomen in de Overeenkomst.

2. Algemeen
2.1 De AV zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PTW en Opdrachtgever waarop PTW deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2.2 De AV zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met PTW, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op de AV zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
2.5 Indien een of meerdere bepalingen in de AV nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van de AV volledig van toepassing. PTW en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

3. Aanbieding en offertes
3.1 De door PTW gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
3.2 De door PTW gemaakte offertes zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat er voor in, dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst heeft verstrekt.
3.3 De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
3.4 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is PTW daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand. PTW heeft de mogelijkheid het gewijzigde aanbod te aanvaarden of af te wijzen.
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht PTW niet tot het verrichten van een gedeelte van de
overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4. Uitvoering van de overeenkomst
4.1 PTW zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft PTW het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan PTW aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan PTW worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan PTW zijn verstrekt, heeft PTW het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
4.4 PTW zal in het geval van het bemiddelen van kandidaten naar haar beste inzicht en vermogen informatie vergaren omtrent de kandidaat. PTW kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor foutieve informatie die door de kandidaat werd verstrekt gedurende het werving en selectieproces noch voor foutieve informatie die is verstrekt door derden omtrent de kandidaat.

5. Wijziging van de overeenkomst
5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. PTW zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
5.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/ of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal PTW Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
5.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal PTW daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5.5 In afwijking van lid 5.3 zal PTW geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan PTW kunnen worden toegerekend.

6. Tarifering Sollicitanten
6.1 Indien PTW op een Sollicitanten basis kandidaten aanlevert dan tarifeert PTW op basis van de geleverde Sollicitanten. Als Opdrachtgever een Sollicitant koopt, dan levert PTW tenminste de naam, email adres en telefoonnummer aan van de kandidaat. Verdere informatie die PTW aanlevert en selectie criteria op basis waarvan Sollicitanten worden geselecteerd en de prijs die in rekening wordt gebracht, worden contractueel gespecificeerd in de afgetekende Overeenkomst.
6.2 Indien PTW een Sollicitant aanlevert die niet blijkt te voldoen aan de contractueel afgesproken voorwaarden dan kan Opdrachtgever de Sollicitant terugsturen naar PTW met een aantekening waarom de Sollicitant niet voldoet aan de contractueel afgesproken voorwaarden. Indien PTW en Opdrachtgever overeenstemming hebben bereikt dat de Sollicitant niet aan de contractueel afgesproken vereisten voldoet, dan zal PTW een vervangende Sollicitant naar Opdrachtgever sturen

7. Betaling
7.1 Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na ontvangst van de factuur, op een door PTW aan te geven wijze. Na de vervaldatum wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat in gebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft kan PTW met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten
7.2 Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
7.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van PTW op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

8. Eigendom en Vrijwaring
8.1 Modellen, technieken, instrumenten, schetsen, tekeningen, bestanden, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van PTW. Openbaarmaking kan alleen geschieden na toestemming van PTW.
8.2 Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
8.3 PTW behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
8.4 Partijen vrijwaren elkaar voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door de desbetreffende partij verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

9. Onderzoek, reclames
9.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan PTW. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat PTW in staat is adequaat te reageren.
9.2 Indien een klacht gegrond is, zal PTW de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar onmogelijk is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
9.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk is, zal PTW slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.

10. Intellectueel eigendom
10.1 De intellectuele eigendomsrechten op de door PTW aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij PTW. Het is Opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte content te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
10.2 Opdrachtgever komt een publicatierecht toe voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken die door PTW voor Opdrachtgever zijn gemaakt na betaling. Content mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan vooraf overeengekomen, zonder aanvullende licentie aan te schaffen. Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
10.3 Opdrachtgever is niet gerechtigd aangeleverde content te bewerken of uit te snijden. Dit omvat tevens het plaatsen van tekst over foto’s of het gebruiken van (Instagram) filters.
10.4 Opdrachtgever dient, bij gebruik van aangeleverde content op social media, naam van PTW te vermelden tenzij anders overeengekomen.
10.5 Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
10.6 Bij inbreuk komt PTW een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade. 
10.7 Met het aangaan van de overeenkomst geeft Opdrachtgever PTW toestemming het beeldmateriaal te gebruiken voor advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal, portfolio en demonstratiemateriaal, tenzij hier voorafgaand aan de overeenkomst uitdrukkelijk bezwaar tegen wordt gemaakt.

11. Tussentijdse beëindiging
11.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 kalenderdagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
11.2 Bij overeenkomsten waar PTW en Opdrachtgever zijn overeengekomen dat PTW een specifiek aantal Sollicitanten zal leveren gedurende de periode van de overeenkomst, dan heeft PTW ook bij een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst het recht het totaal aantal Sollicitanten in rekening te brengen dat in de overeenkomst staat, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan PTW zijn toe te rekenen. Opdrachtgever is gehouden tot betaling van de facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.
PTW zijn toe te rekenen. Opdrachtgever is gehouden tot betaling van de facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.
11.3 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door PTW, zal PTW in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn.
11.4 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor PTW extra kosten met zich meebrengt, worden
deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

12. Opschorting en ontbinding
12.1 PTW is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: – Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. – na het sluiten van de overeenkomst PTW ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten
voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. – Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
12.2 Voorts is PTW bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
12.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van PTW op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien PTW de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
12.4 PTW behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

13. Aansprakelijkheid
13.1 PTW is niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan doordat Opdrachtgever PTW onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. Opdrachtgever vrijwaart PTW voor claims van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan PTW onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, en de schade hiermee verband houdt.
13.2 Iedere aansprakelijkheid voortvloeiende uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het factuurbedrag, exclusief BTW, dat PTW voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen, tot een maximum van € 30.000,-. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag, exclusief BTW, over de laatste drie maanden, tot een maximum van € 30.000,-.
13.3 PTW is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
13.4 Opdrachtgever vrijwaart PTW voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

14. Overmacht
14.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
14.2 Onder overmacht wordt in deze AV verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop PTW geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor PTW niet in staat is de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen.
14.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
14.4 Voor zover PTW ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen, en aan het nagekomen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is PTW gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

15. Geheimhouding
15.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
15.2 Opdrachtgever zal zonder toestemming van PTW aan derden geen mededeling doen over de aanpak van PTW, haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage ter beschikking stellen.
15.3 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, PTW gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en PTW zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is PTW niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst of vergoeding van enige schade, hierdoor ontstaan.

16. Rechtspraak en toepasselijk recht
16.1 Op elke overeenkomst tussen PTW en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
16.2 De rechter in de vestigingsplaats van PTW is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.
16.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.