De rol van de overheid in de coronacrisis; altruïstisch sponsor of opdrachtgever?

 In Blog

Max Boodie

Natuurlijk is het fijn dat we in een van de rijkste landen van Europa wonen (CBS, 2014). Een land waar de overheid op bijna altruïstische wijze, vermengd natuurlijk met evenzeer eigenbelang, instapt en burgers, bedrijven en zzp’ers helpt op een manier die de geschiedenisboeken gaat halen zoals het Marshallplan. Zo zijn daar o.a. (zie voor details https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/):

  1. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
  2. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
  3. Beleidsregel tegemoetkoming schade COVID-19: 4.000 euro voor direct getroffen ondernemers
  4. Verruiming Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
  5. Uitstel Belastingdienst
  6. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO)
  7. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits
  8. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven
  9. Toeristenbelasting en cultuursector
  10. SET Covid19: Stimulering digitale zorg

De overheid als opdrachtgever

De overheid heeft nog een andere rol: die van opdrachtgever. Zij is goed voor tientallen miljarden aan opdrachten per jaar en de vraag is of het niet beter is dat de overheid deze rol op korte termijn anders gaat invullen dan tot op heden gebeurt. Als een overheidsinstantie werk heeft dan wordt dat aanbesteedt. De overheidsinstanties bieden bedrijven de mogelijkheid een offerte in te dienen. Dat kan het uitvoeren van werken betreffen zoals onderhoud aan wegen of het bouwen van een school, maar ook het leveren van goederen of het verrichten van diensten zoals advieswerkzaamheden, personeelsdiensten of communicatieactiviteiten.

De spelregels hiervoor zijn Europees vastgesteld en er zijn voor- en tegenstanders van dit systeem van Europees aanbesteden. De voorstanders roemen het systeem omdat transparantie geeft, niets of niemand uitsluit van deelname en dat het een gunstig effect heeft op de prijs waardoor de overheid goedkoper uit is. Voor aanbieders is het een voordeel dat er een garantie van openheid is bij de gunning van overheidsopdrachten. Kritiek is er ook want het levert een hoop administratieve rompslomp op die het zicht op de gevraagde werkzaamheden en deskundigheid kan verduisteren. Maar met name is er kritiek op het feit dat het zowel de bedrijven als de overheid veel tijd kost: tijd is iets wat we in deze coronacrisis niet hebben.

De altruïstische maatregelen zoals hierboven vermeld hebben veelal een korte looptijd. In de meeste gevallen voor 3 maanden met de mogelijkheid tot verlenging met nog eens 3 maanden. De gemiddelde doorlooptijd van een Europese aanbesteding neemt echter in de praktijk vaak meer dan 6 maanden in beslag.

Moeten we dan alleen opdrachten van de overheid zonder de Europese aanbesteding in de markt zetten?

Volgens een aanbestedingsexpert die ik daarover sprak is dat een ‘Trumpiaanse oplossing’. Er zijn ook andere minder druistige maatregelen waarin het systeem al voorziet. Alhoewel Europese aanbestedingsprocedures voorgeschreven minimale doorlooptijden hebben – een openbare procedure duurt normaal minimaal 45 kalenderdagen en een niet-openbare procedure duurt minimaal 70 kalenderdagen – kan het ook anders (https://www.pianoo.nl/nl/inkoopproces/fase-1-voorbereiden/kiezen-aanbestedingsprocedure). Onder bepaalde omstandigheden kan de bijzondere en versnelde procedure toegepast worden. Bijvoorbeeld bij dwingende spoed zoals het herstellen van dijken bij een watersnoodramp… of corona!?

Het zou de rol van de overheid in de coronacrisis vergroten van alleen een altruïstische sponsor naar een rol waar ze daarnaast ook opdrachtgever is. Ik ben daar om meerdere redenen een groot voorstander van. Met name omdat het de economie en bedrijvigheid enorm vooruit helpt. Dus graag een beetje snel! Toch Nevi, PIANOo, Ludo Huisman, Wim Nieland en Mona Keijzer?

Deel dit
Recommended Posts

Leave a Comment

corona crisis kans of plichtmbo opleidingen met grootste baankans