Privacyverklaring PlaytoWork B.V., Versie 1.0, opgesteld augustus 2018

PlaytoWork B.V., gevestigd aan Naritaweg 12K, 1043BZ, Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.playtowork.nl

Naritaweg 12I, 1043BZ, Amsterdam

Tel. +31 (0)20-2170190

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

PlaytoWork B.V. verwerkt de door jou verstrekte persoonsgegevens in de toepassingen voor de app PlaytoWork, PlaytoSchool en PlaytoCollege opdat je optimaal gebruik kunt maken van onze diensten, wij onze dienstverlening kunnen blijven verbeteren en/of om de door jou af te nemen diensten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, dit doen wij op basis van grondslag dat PlaytoWork B.V. jouw toestemming heeft om het volgende te mogen registreren:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres


Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via max@playtowork.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

PlaytoWork B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Om jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor het uitvoeren van onze dienstverlening
 • Om jou de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om de door jou afgenomen diensten bij je af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

PlaytoWork B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PlaytoWork B.V.) tussen zit. PlaytoWork B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Diverse serious games/ mini-assessments waarvan de uitkomst – vastgelegd in een profiel – een uitspraak doet over wat wij noemen “soft skills”; bijvoorbeeld jouw persoonlijkheid of gedragskenmerken.
 • Matching-technologie om jouw profiel zo goed mogelijk te koppelen aan profielen zoals die door recruiters van PlaytoWork of recruiters van klanten van PlaytoWork worden opgesteld.
  Met de resultaten van deze geautomatiseerde besluitvorming kunnen wij jou als werkzoeker op een snelle manier aan een (nieuwe) baan helpen waarbij de kans op succes vergroot wordt door bovenstaande.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

PlaytoWork B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie Bewaartermijn Reden
Voornaam- achternaam 5 jaar Na 5 jaar is de kans op een effectieve en kwalitatieve bemiddeling sterk gereduceerd
E-mail 5 jaar Idem
Telefoonnummer 5 jaar Idem
Gegevens speler (profiel deel I) 5 jaar Idem
Resultaat speler (profiel deel II) 5 jaar Idem
Matches 5 jaar Idem
Meta-data 5 jaar Optimalisatie dienstverlening

 

Delen van persoonsgegevens met derden

PlaytoWork B.V. deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Voor hosting en service doeleinden van het PlaytoWork platform heeft PlaytoWork B.V. een verwerkersovereenkomst met Eaglescience Software BV. PlaytoWork B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt PlaytoWork B.V. jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

We onderscheiden de volgende categorieën:

Categorie Doel Ggevens
Hosting/ service en onderhoud Automatisering/ onderhoud Alle gegevens worden geautomatiseerd verwerkt tbv hosting van de PlaytoWork applicatie. Voor technische- of ondershoudsdoeleinden kan deze informatie incidenteel handmatig worden verwerkt.
Klanten/werkgevers Arbeidsbemiddeling Alle behalve match gegevens van andere klanten
Onderzoekers Academische bijdrage Alle gegevens anoniem

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

PlaytoWork B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. PlaytoWork B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Bij jouw eerste bezoek aan onze app hebben wij je al geïnformeerd over onze voorwaarden en hebben we je toestemming gevraagd. Je kunt je afmelden voor de app door de app van je mobiel te verwijderen. Daarnaast kan je op verzoek alle informatie die eerder is opgeslagen laten verwijderen (zie hierna).

Play To Work maakt gebruik van de cookies van Wonderkind. Voor meer informatie over het gebruik van deze cookies, verwijzen wij u naar de privacyverklaring van Wonderkind.

 

Gegevens inzien, aanpassen, laten overdragen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, over te dragen, of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door PlaytoWork B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar max@playtowork.nl.

Je kunt ook zelf je profiel verwijderen in de accountinstellingen van de PlaytoWork app. Wanneer je dit doet kan jouw informatie nog wel 12 maanden in de back-ups van PlaytoWork zitten, daar is de data passief en versleuteld.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, voeren wij een controle uit. Hierbij stellen wij een aantal vragen en controleren we of jouw antwoorden overeenkomen met de gegevens die bij ons bekend zijn. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

PlaytoWork B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PlaytoWork B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via max@playtowork.nl